Policydokument


                                      Vision och målpolicy för EBA-Emmaboda Bostads AB

                                       EBA ska arbeta med:                         
                   ·        Att anpassa och utveckla boendet: Skapa efterfrågade, lättgängliga bostäder med attraktiva hyresnivåer. 
                   ·        Stabil ekonomi enligt ägardirektiv: Årsresultat på minst 5 % av eget kapital.
                   ·        Kvalitet,trygghet och service: 98 % nöjda enligt kundenkät.

                      EBA ska vara en Pålitlig, Tillgänglig hyresvärd med Attraktiva hyresnivåer

                      


Kvalitet är avgörande för EBA och omfattar alla våra målområden

 Mål

98% nöjda enligt kundenkät.

Åtgärder/Program

Vi ska vartannat år genomföra kundundersökning (NKI), (länk till kundenkäten kommer senare)

 Personal/Organisation

Personalen är den viktigaste resursen. Det är företagsledningens uppgift att tillvarata och utveckla varje medarbetares kompetens.

Bolagets utveckling beror mycket på hur vår service och bemötande uppfattas. Personal och styrelse ska i alla lägen arbeta för bolagets bästa och vara bolagets ambassadörer i bostadsområden och vid alla tillfällen och möten. Vi ska alltid se till att man inte är ovänner när man lägger på luren.

Vi är ett serviceföretag och har ständig kontakt med våra kunder. En fungerande och smidig intern kommunikation är en förutsättning: Att information ges till rätt person och att var och en ser till att få information.

Vi ska ha en ödmjuk inställning till egna såväl som andras arbetsuppgifter. Vi ska hjälpa varandra. Samarbete är en förutsättning för att vara ett framgångsrikt bostadsbolag.

Mål

Medarbetarna på EBA ska uppfatta sin arbetsmiljö som bra. Var och en ska ha ett meningsfullt, stimulerande och utvecklande arbete. Måluppfyllelse mäts i personliga utvecklingssamtal med chef.

Arbetsorganisationen ska utgå från ett kundperspektiv och vara flexibel. Den ska motivera personalen till ständiga förbättringar.

Åtgärder/Program

Målstyrning– personliga målsättningar för arbetsresultat såväl som utveckling, tillämpas för att nå ständig förbättring.

Ekonomi/Resultat

Fastighetsbeståndets ålder innebär att underhållningsbehovet även fortsättningsvis kommer vara mycket högt. För att nå erforderlig ekonomisk styrka behöver det egna kapitalet ökas.

Mål

Årsresultat på minst 5 % av eget kapital.

Åtgärder/Program

Fastighetsplan: Köpa, sälja, bygga och riva uppdateras kontinuerligt.

Uppföljning och skötsel av värme, vatten, ventilation och el utvecklas och kompletteras med fjärrstyrning och fjärravläsning av olika media.
 

Fastigheter

Av vårt lägenhetsbestånd är 79 % av lägenheterna byggda 1975 eller tidigare. Detta innebär att underhållsbehovet är stort.

Konkurrensen på bostadsmarknaden är hård, både från villor och andra aktörer med fler bostadshus i och utanför kommunen.

EBA har bostäder i totalt nio tätorter i Emmaboda kommun varav 72 % finns i Emmaboda.

Antalet bostäder ska anpassas till det verkliga behovet. Underhåll och investeringar ska i första hand utföras på de fastigheter som bedöms kunna ge varaktig ekonomisk avkastning.

För att öka mervärdet för våra hyresgäster ska EBA ytterligare utveckla den utvändiga miljön i de olika områdena.

Mål

Kundenkäterna ska visa att 98 % av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda med boendet hos EBA.

Åtgärder/Program

Mätning sker minst vartannat år genom kundenkät som täcker bl.a. frågor som social boendemiljö, trygghet, service och koppling mellan service och de boendes behov.

Miljö

EBA har tillsammans med hyresgästföreningen avtalat en gemensam miljödeklaration som ska gälla för hyresgästerna.

Mål:

Energi:

          1. Byte till lågenergi lampor i källare och trappuppgångar.

           Mål: 2 kvarter/år

            2.Minskning av energiförbrukning

            Mål: Enligt fastlagd Energieffektiviseringsplan


Avfall: Fortsatt förbättrad sortering – genom att förmå hyresgästerna att agera rätt.

 

Information och kommunikationsteknik(IKT)

Programvaror ska vara användarvänliga för både personal och hyresgäster.

Mål

Våra administrativa datarutiner ska kontinuerligt förbättras och anpassas för att öka kvaliteten och minska kostnaderna.
Utbildning för berörd personal ska ske enligt tidsplan för varje nytt projekt.

Uthyrningspolicy i sin helhet

Här följer EBA-Emmaboda Bostads AB:s uthyrningspolicy i sin helhet.

Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Emmaboda Bostads AB handlägger ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och andra kontraktsfrågor.


Sökande av lägenhet (inget kontrakt idag)


EBA:s kösystem är baserat på poäng som uteslutande utgår ifrån tid i bostadskön 1 dag= 1 köpoäng

Man kan ställa sig i kön från och med sin 18 årsdag.

För att erhålla ett erbjudande och lägenhet måste sökande aktivt anmäla intresse av lägenheter som publiceras på vår hemsida. Det går också bra att anmäla intresse genom personlig kontakt eller per telefon.

EBA har inget förturssystem, det är köpoäng som reglerar köplatsen och den som har flest köpoäng och kvalificerar sig som hyresgäst enligt nedanstående kriterier erhåller ett erbjudande om lägenhet.

För att erhålla en lägenhet hos EBA måste följande kriterier vara uppfyllda:


 1. Inga betalningsanmärkningar

 2. Rimlig hushållsinkomst i förhållande till kommande hyra. Hyran bör inte överstiga 40 % av hushållets inkomst efter skatt. (accepterade underlag är arbetsgivareintyg, CSN-beslut, beslut gällande etableringsstöd, handikappsersättning eller försörjningsstöd, a-kassa.

 3. Ingen avhysning, misskötsel, dokumenterad konflikt eller skuld sedan tidigare hos EBA eller annan hyresvärd.


 Om ovanstående kriterier inte uppfylls kan EBA göra en bedömning utifrån nedanstående punkter. Det är EBA som avgör vilka punkter som är aktuella.


 • Inga nya betalningsanmärkningar de senaste 6 månaderna

 • Goda referenser från andra hyresvärdar

 • Borgensman finns (borgensåtagandet kan avslutas efter 2 år om hyresgäst har skött sina åtagande)

 • Godkänt andrahandsavtal i samverkan med Emmaboda Kommun


Sökande av lägenhet (kontrakt idag –önskar byta)

 

 • EBA har ingen särskild byteskö utan bytessökande hanteras enligt samma kösystem som ovan.

 • Ingen förtur vid byte. Undantaget är om synnerliga godtagbara och dokumenterade skäl föreligger.

 • Vid byte till lägenhet med högre hyra tas en kreditupplysning där ovanstående kriterier ska uppfyllas.

 • Sker byte till en lägenhet med lägre hyra betalar hyresgästen den ”högre hyran” under uppsägningstiden (3 månader). Om vi har en ny hyresgäst till den uppsagda lägenheten bryter vi uppsägningstiden tidigare. Sker byte till lägenhet med högre hyra kan hyresgästen flytta med en månads uppsägning om den lägenheten man flyttar till är ledig.

 • Har två hyresgäster funnit bytesmöjlighet på egen hand och kan tänka sig att byta lägenhet med varandra så är detta möjligt.

Övertagande av kontrakt

 

 • Närstående som varaktigt bott tillsammans i gemensamt hushåll med kontraktsinnehavaren (inneboende är inte okej) kan överta hyreskontraktet.

 • Ny kontraktsinnehavare ska kunna bevisa att denne bott varaktigt i lägenheten.

 • Ny hyresgäst ska uppfylla kraven vi ställer på hyresgäst (se sökande)

 • Ny hyresgäst övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare kontraktstid.

 • Ej omskrivning av avtal utan transport av tidigare kontrakt.

   

2:a handsuthyrning

Måste godkännas Emmaboda Bostads AB. Förfrågan om 2a hands uthyrningen ska ske skriftligt. EBA godkänner  2:a handsuthyrning vid studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse, hyresgäst ska provbo eller vårdas på sjukhus.

 • 2:ahandsuthyrning tillåts maximalt i 1 år.

 • 1:hands hyresgästen har fullt ansvar för lägenheten

 • 2:a hands hyresgästen har ingen besittningsrätt och ingen förtur på hyrd lägenhet

 • EBA kan neka uthyrning trots att ovanstående kriterier uppfylls om 2:a handshyresgäst inte uppfyller punkt 3 för våra kriterier på en hyresgäst.


Uppsägning

Uppsägningstidenär 3 månader och räknas i hela kalendermånader

Exempel (om uppsägningensker den 8:e september löper kontraktet ut den sista december).

 • Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägningstid och även här räknas uppsägningstiden i hel kalendermånadEBA-Emmaboda Bostads AB
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41

EMFAB Emmaboda Fastighets AB
Org.nr: 556068-2972
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41